Suomen Ilmailuopisto
      in english »

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Miten hakijoita testataan?

Haku koostuu eri vaiheista: paperikarsinta, (mahdollisesti kirjallinen pääsykoe osalle hakijoista), soveltuvuustestit, haastattelu ja ilmailulääkärin tarkastus.
 
Paperikarsinnassa otetaan huomioon mm. koulutustausta ja muut pääsyvaatimuksissa esiintyvät seikat terveydentilaa lukuunottamatta. Lisäksi ilmailulääkäri suorittaa karsintaa terveystarkastuslomakkeen tietojen perusteella.
 

Millaiset soveltuvuustestit ovat?

Hakijoille tehdään sarja psykologisia soveltuvuustestejä, joissa testataan mm. hakijoiden yleislahjakkuutta, johtamiskykyä, paineensietokykyä ja persoonallisuutta. Testeihin ei ole materiaalia, jonka mukaan niihin voisi valmistautua. Fyysisiä testejä ei ole, mutta hakijan pituus tai ylipaino voi olla este valinnalle.
 

Mikä on koulutuksen hinta?

Koulutuksen hinta nykyisillä oppilailla on 15 000 €, joka maksetaan erissä koulutuksen aikana.
 

Voiko hakijalla olla silmälasit, entä onko silmien leikkaukset sallittu?

Hakijalla voi olla silmälasit. Silmien leikkaukset on sallittu.
 
Näöntarkkuuden tulee olla joko ilman laseja tai laseilla katsottaessa vähintään 1.0 kummassakin silmässä erikseen. Suurin sallittu likitaitteisuus on - 5.0D mahdollinen hajataitteisuus mukaan lukien. Huomattava kaukotaitteisuus (yli +3D) on yleensä karsiva tekijä. Anisometriaa (taittovoimien ero silmien välillä) saa olla enintään 2D. Hajataitteisuutta saa olla korkeintaan 1.5D.
 
Kirurginen taittovoiman korjaus on sallittua. Taittovirheen määrä ennen leikkausta ei saa ylittää edellä mainittuja raja-arvoja. Leikkauskertomus ja jälkitarkastuslausunto sekä tiedot taittovoimasta ennen kirurgista toimenpidettä on liitettävä hakupapereihin. Piilokarsastusta hyväksytään viranomaisrajaan asti edellyttäen, että silmien yhteispeli on riittävän hyvä eikä kaksoiskuvia synny.
 
Mikäli hakija harkitsee leikkausta, on hyvä tarkastaa ilmailulääkäriltä etukäteen miten ja millä menetelmällä silmät tulee operoida.
 

Mitä tarkoitetaan normaalilla terveydellä?

Normaalilla terveydellä tarkoitetaan, ettei hakijalla ole esimerkiksi jatkuvaa lääkitystä vaativaa sairautta. Kaikki sairaudet, jotka voivat aiheuttaa toimintakyvyn menetyksen ovat este lentämiseen vaadittavan lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen (Medical 1) saamiselle.
 

Voiko hakijalla olla värisokeutta?

Ei, väriaistin on oltava täysin virheetön.
 

Mitä tarkoittaa lukio tai vastaavat tiedot?

Tällä tarkoitetaan tutkintoa, jonka myötä hakijalla olisi mahdollisuus pyrkiä yliopistoon/ korkeakouluun opiskelemaan. Toisin sanoen tällä tarkoitetaan lukion oppimäärää tai koulutusta (ammatillista perustutkintoa), jonka laajuus on 180 opintopistettä (aikaisemmin 120 opintoviikkoa).
 

Miten opiskelijaksi haetaan?

Oppilashausta ja siihen liittyvistä asioista ilmoitetaan kotisivuillamme.
 

Kauanko opiskelu kestää?

Opiskelujen kokonaiskestoaika on noin 2 vuotta.
 

Mitkä ovat työllistymismahdollisuudet?

Työllistymismahdollisuudet vaihtelevat, kuten kaikilla muillakin aloilla. Lentoliikenne on erittäin suhdanneherkkä ala ja alalla on koettu monasti sekä lentäjäpulaa että ylitarjontaa lentäjistä.
 

Onko SIO:ssa saadun koulutuksen myötä mahdollista työskennellä ulkomailla?

Lupakirja mahdollistaa työskentelyn kaikissa EU-maissa sekä Norjassa ja Sveitsissä.
 

Pitääkö hakijan osata suomea?

Äidinkielen ei tarvitse olla suomi, mutta hakijoiden tulee pystyä puhumaan ja kirjoittamaan suomea sujuvasti.
 

Millä lukion arvosanoilla pääsee opiskelemaan?

Arvosanoilla ei suoranaisesti ole kiinteää minimiä vaan hakijoista valitaan parhaat. Arvosanarajat määritellään hakukohtaisesti ja ne ovat suoraan riippuvaisia hakijoiden tasosta.
 

Mitä lukion arvosanoja painotetaan?

Hakulomakkeessa kysytään matematiikan, äidinkielen ja englannin arvosanoja. Edellä mainittujen lisäksi kysytään myös kaikkien arvosanojen keskiarvo.
 

Huomioidaanko hakuvaiheessa korotettuja arvosanoja?

Korotetutkin arvosanat huomioidaan, mikäli niistä on esittää todistus.
 

Onko rikosrekisteristä haittaa?

Kyllä ja ei, tämä riippuu suppeassa turvallisuusselvityksessä esille tulleista rikosrekisterimerkinnöistä. Hakijat, joilta merkintöjä selvityksessä ilmenee, käsitellään tapauskohtaisesti.
 
Lentäjien rikosrekisterit tullaan tarkastamaan useampaan otteeseen heidän uransa aikana ja pahimmassa tapauksessa merkinnät voivat johtaa siihen, että lentämiseen tarvittavaa lupakirjaa tai kulkulupia lentokenttäalueille ei myönnetä. Ilmailussa ollaan erittäin tarkkoja sääntöjen noudattamisesta ja auktoriteettien kunnioittamisesta. Yhteiskunnan säännöistä piittaamattomat henkilöt eivät sovellu ilmailun piiriin.
 

Onko ikä valinnassa miten vaikuttava tekijä ja minkä ikäisenä kannattaa hakea?

Ikä ei ole vaikuttava tekijä eikä hakijoille ole asetettu yläikärajaa.
 

Onko kaupallisen alan ammattikorkeakoulun tutkinnosta hyötyä?

On. Korkein tutkinto huomioidaan haun aikana.

Facebook


Suomen Ilmailuopisto Oy
Ilmailuopistontie 221
28540 PORI

Y-tunnus 1728925-0

Puh 02 6301 700
Fax 02 6301 719
info@finaa.fi